Vaak gestelde vragen

 • Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

  Neen, je kind door het CLB laten begeleiden kost niks.

 • Hoe neem ik het best contact op met het CLB?

  Elke school heeft een CLB-contactpersoon die regelmatig aanwezig is in de school. Je kan hem of haar steeds aanspreken.
  Wil je liever niet dat iemand weet dat je naar het CLB gaat? Dan kan je steeds bellen naar het CLB van je school. Dan kan je steeds bellen naar het CLB van je school .

 • Wanneer is het CLB open?

  Het CLB is elke werkdag open. Tijdens de vakantie voorziet het CLB permanentie tijdens de volgende momenten:

  • van 1 t.e.m. 14 juli en van 17 t.e.m. 31 augustus
  • tijdens de herfstvakantie
  • tijdens de krokusvakantie
  • tijdens 2 dagen in de kerstvakantie

 • Wie kan naar het CLB stappen met een vraag?

  Zowel de leerling, de ouder(s) van een leerling als de school kan zich bij het CLB melden met een vraag.

 • Wie werkt op het CLB?

  Er werken verschillende mensen op het CLB: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en psychologisch assistenten. Zij werken samen in een multidisciplinair team en plegen op regelmatige basis overleg. Op deze manier bied het CLB begeleiding vanuit verschillende professionele invalshoeken.

 • Op welke leeftijd mag ik zelf beslissingen nemen over mijn begeleiding?

  Bekwaam zijn betekent dat je weet wat in jouw belang is en dat je de gevolgen van je beslissingen kan inschatten. Wanneer je bekwaam bent, heb je volgende rechten:

  • recht op toegang tot je dossier
  • recht om niet tegen je wil gescheiden te worden van je ouders
  • recht op instemming met CLB-begeleiding

  Ben je ouder dan 12 jaar, dan wordt vermoed dat je bekwaam bent. Wanneer daar twijfel over bestaat gaat het CLB-team in dialoog met jou (en eventueel je ouders). Wanneer blijkt dat je bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die beslissingen nemen rond jouw begeleiding.

 • Ik ben regelmatig afwezig op school maar wil niet begeleid worden door het CLB.

  De CLB-begeleiding is verplicht voor alle leerlingen die meer dan 5 dagen ongewettigd afwezig zijn op school.

 • Mijn kind moet vandaag op medisch onderzoek naar het CLB. Kan ik dat weigeren?

  Het medisch onderzoek is verplicht. Als je echter grondige bezwaren hebt tegen de CLB-arts, heb je de volgende keuzes:

  • je laat het onderzoek uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB;
  • je laat het onderzoek uitvoeren door een arts van een ander CLB naar keuze;
  • je laat het onderzoek uitvoeren door de huisarts.

  Wanneer je het onderzoek laat uitvoeren door de huisarts, moet die wel dezelfde testen doen. Je moet deze arts uiteraard ook betalen, terwijl de CLB-arts gratis werkt. De huisarts moet de resultaten van dit onderzoek binnen de 15 dagen doorgeven aan de CLB-arts. Dit kan niet geweigerd worden. Voor meer informatie hierover kan je bij je CLB terecht.

 • Ik heb een vraag rond studiekeuze. Moet ik hiervoor naar het CLB komen?

  Het CLB kan je zeker helpen wanneer je niet goed weet welke keuze je moet maken. Let op: wij maken geen keuze in jouw plaats! Je kan ook alle mogelijke informatie rond studierichtingen terugvinden op Onderwijskiezer.

 • Behoort het CLB altijd tot hetzelfde onderwijsnet als de school?

  Het CLB en de school waarmee het samenwerkt behoren niet noodzakelijk tot hetzelfde net. Een CLB kan tot één van onderstaande netten behoren:

  • het Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
  • het officieel gesubsidieerd net (waarbij de steden of gemeenten of de provincie de inrichtende macht zijn);
  • het vrij ingericht gesubsidieerd net (ingericht door een vzw).

  Een CLB kan scholen van alle netten begeleiden.

 • Ik wil graag een gesprek met het CLB, maar wil niet dat dit op school doorgaat. Kan dat?

  Het CLB kan gesprekken voeren op school, of op het CLB. Dit is afhankelijk van waar de leerling of de ouders zich het best bij voelen.

 • Heb ik een dossier in het CLB?

  Het CLB houdt een multidisciplinair dossier bij van iedere leerling. In je dossier wordt alles genoteerd wat te maken heeft met de begeleiding die wij je bieden. Onder meer volgende gegevens komen aan bod:

  • wie ben je, waar woon je, hoe kunnen we je bereiken, gezinssamenstelling, …
  • conclusies en afspraken uit onze gesprekken en resultaten van onderzoeken (bv welke inentingen je kreeg, de evolutie van groei en gewicht, eventuele testresulaten)
  • gegevens aan het CLB bezorgd door andere mensen die bij je begeleiding betrokken zijn, zoals bv. een verslag van een logopedist

  De CLB-medewerkers mogen in het dossier enkel gegevens opnemen die van belang zijn voor de begeleiding.

  Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

  Het CLB-dossier wordt bewaard tot tenminste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de directeur de procedure tot vernietiging, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop jij de leeftijd van 25 jaar hebt bereikt (of 30 jaar wanneer je les volgde in het buitengewoon onderwijs). Een aantal dossiers worden overgedragen aan het Rijksarchief.

 • Wie heeft toegang tot mij dossier?

  De ouders en de leerling hebben toegang tot het dossier onder voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd.

 • Waar heb je geen toegang toe?

  Informatie …

  • die bezorgd is door iemand anders die dat vertrouwelijk wil houden
  • die enkel over iemand anders gaat
  • waarvan het op dit moment niet in je belang is je daarover te informeren
  • in documenten bestemd voor het gerecht

 • Wat als ik van school verander?

  Zodra een leerling van school verandert en daardoor ook van CLB, wordt het volledige dossier overgemaakt naar het nieuwe CLB. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen binnen de 10 dagen na schoolverandering verzet aantekenen tegen de overdracht van het dossier, behalve voor gegevens van de verplichte begeleiding.

 • Houdt het CLB vertrouwelijke informatie voor zich?

  Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Je kan dus in vertrouwen bij hem terecht. Soms moet hij met die informatie wel nieuwe stappen zetten en andere hulpverleners inschakelen. Hij geeft dan de informatie na overleg de leerling (als hij/zij 12 jaar is) of de ouders door.

 • Wat vertelt het CLB aan de school of leerkracht?

  Het CLB geeft op school enkel informatie en tips die de leraar nodig heeft om jou goed te kunnen begeleiden. Informatie die voor de school niet belangrijk is, wordt dan ook niet doorgegeven.

 

                       

© 2016 PRIO - Raad van Directeurs van CLB's van het GO!