De rechten van onze leerlingen

Algemene regels

Jouw belang staat altijd centraal! Dit betekent dat bij alles wat er voorgesteld en beslist wordt, wordt nagegaan wat voor jou het beste is.
Voor de uitoefening van een aantal van deze rechten dien je bekwaam te zijn.
Alle rechten zijn voor alle minderjarigen gelijk.

Wat betekent bekwaam zijn?

Bekwaam zijn betekent dat je weet wat in jouw belang is en dat je de gevolgen van je beslissingen kan inschatten.
Dit is belangrijk omdat je bekwaam moet zijn om de volgende 3 rechten te kunnen uitoefenen:

  1. recht op toegang tot je dossier
  2. recht om niet tegen je wil gescheiden te worden van je ouders
  3. recht op instemming met CLB-begeleiding

Ben je ouder dan 12 jaar, dan wordt vermoed dat je bekwaam bent. Wanneer daar twijfel over bestaat gaat het CLB-team in dialoog met jou (en eventueel je ouders) waarbij onder andere volgende vragen kunnen gesteld worden:

  • Ben je depressief?
  • Heeft de beslissing gevolgen voor je gezin?
  • Heeft de te nemen beslissing impact op de gezinssituatie?
  • Kan je bij iemand van je vrienden terecht?

Wanneer je niet bekwaam bent om deze rechten uit te oefenen zijn het in principe je ouders die dit voor jou doen.
Bij elke nieuwe vraag zal het CLB-team opnieuw jouw bekwaamheid inschatten.

Wil je als leerling graag meer weten over deze rechten?
Lees dan de folder Je rechten tijdens onze begeleiding of raadpleeg de website De rechten van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.

Jouw rechten

Recht op hulp

Een CLB zal je steeds zo goed mogelijk helpen. Kan dit niet dan geeft het CLB je informatie over waar dat wel kan.

Beslissen over hulp

Als bekwame minderjarige mag je meestal zelf beslissen of je hulp wil of niet. Ben je niet bekwaam dan beslissen je ouders.
Sommige begeleidingen door het CLB zijn verplicht, zoals leerplichtbegeleiding als je onwettig afwezig bent.

Informatie en duidelijke communicatie

Het CLB geeft je gedurende de volledige begeleiding duidelijke informatie over de hulpverlening. Ook wanneer je liever geen hulp wilt van het CLB, kan je info krijgen waar je terecht kan.

Hulp in alle vertrouwen

Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat alles wat je hen vertelt vertrouwelijk blijft.
In het belang van je begeleiding is het soms aangewezen om iets met je ouders of leerkrachten te bespreken. Het CLB doet dit niet zonder jouw toestemming.
Er bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo moet de CLB-medewerker zijn beroepsgeheim doorbreken als jij in gevaar bent.

Inspraak en participatie

Je hebt recht op inspraak. Dat wil zeggen dat je altijd je mening mag geven over de hulp die je krijgt. Het CLB houdt altijd met jouw mening rekening.

Bijstandspersoon

Dat is iemand die erover waakt dat jouw rechten worden gerespecteerd.
Je hebt het recht om een bijstandspersoon te kiezen. Als je dit niet zelf kan, kan de directeur van het CLB dit voor jou doen.
Niet iedereen kan je bijstandspersoon zijn. Deze persoon heeft beroepsgeheim (en is niet betrokken bij de jeugdhulp) of is iemand van de school waar je les volgt.

Klachtrecht

Als je niet tevreden bent over de begeleiding door het CLB, of je vindt dat je rechten niet worden gerespecteerd, kan je dit uiteraard steeds bespreken met het CLB-team.
Je kan eveneens een brief richten aan de CLB-directie om klacht neer te leggen.

Je dossier

Meer informatie daarover vind je op onze aparte pagina

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) maken, net als organisaties uit 6 andere sectoren, deel uit van de ‘Integrale Jeugdhulp’.
Al deze organisaties dienen de rechten te respecteren zoals beschreven in het Decreet Rechtpositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (DRM).
Wil je als ouder graag meer weten over deze rechten? Lees dan de brochure DRM – Een gids voor ouders.

 

                       

© 2016 PRIO - Raad van Directeurs van CLB's van het GO!